неделя, 26 февруари 2012 г.

НАУКАТА НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ

Квантовата механика (КМ или новата физика) е науката на 4D върху вертикалната ос. КМ изучава свойствата на светлината, микроскопичния свят на атомите и молекулите. Енергийните елементи, квантите, функционират или като частици, или като вълни, а квантовата механика е учението за тяхното движение. КМ откри, че светлината функционира или като частици (фотони), или като вълни (честоти), което разделя фундаментално материята на две. Тъй като нашите мисли се получават чрез 4D, приемането на честотите в нашия 3D мозък е разделено на две заради самата природа на субквантовата реалност. Аз предполагам, че дуализмът частици-вълни е причината за дуалистичните мисловни модели в нашия ум. Става въпрос за електромагнитен феномен.
От 1900 г. насам във физиката се осъществява тотална революция, която се отразява на онова, което става в нашия ум, и на това, което се случва в света. Въпреки това повечето хора нямат и най-малка представа за тези неща. Нашият 3D свят се носи без посока по течението на всички онези неща, които новата физика създаде - телевизия, компютри, микровълнови печки - и повечето хора не разбират как работят тези апарати. По някакъв начин нашето съзнание е похитено от технологията на КМ, тъй като повечето хора не се замислят за това, което прави тя. Междувременно тези нововъзникващи технологични аспекти на реалността ще бъдат основна еволюционна тема през следващите две хиляди години. От астрологична гледна точка, епохата на Водолея, в която току-що сме влезли, се управлява от планетата Уран, която управлява ЕМ честотите.
Възможността да си представим, че материалните неща в действителност са видима светлина, може наистина да "разкъса" нашия ум. Глобалният елит иска да попречи на хората да познаят тези вибрационни честоти. Ние трябва да сме послушни клиенти, които купуват клетъчни телефони, без да се замислят за това, което те причиняват на нашия мозък. Или да гледаме телевизия, така че Елитът да може да прокарва своите политически програми. За много от нас е трудно да разберат как така другите форми на ЕМ излъчване, като радиовълните, микровълните и инфрачервените лъчи, са същото, каквото е светлината в спектъра на видимата светлина (СВС). Много често в училище физиката е зле представена и обяснена на учениците.
 Когато разберем, че цялата материя е съставена от елементарни частици и честотни вълни, ще разберем, че мозъкът ни е способен да различава голям брой честоти. След като в СВС столът е нещо твърдо и вие ще насините коляното си, ако се ударите в него, какво причиняват на вашата глава вълните, които се излъчват от клетъчните телефони? Какво причиняват микровълните на храната? Познаването на вълните може да се превърне или във върховна свобода, или тези нови технологии ще ни затворят в най-мрачния затвор, в един свят, в който природата се манипулира изцяло. Фактите са, че физиците живеят в странни светове, създавайки още по-странни неща, докато ние не разбираме как наистина работят нещата, които те са създали.
Революцията на КМ е причината за слисващата ума скорост, с която се променят светът и умът ни през последните сто години. Елитът ще продължи да е на власт, освен ако самите ние не разберем какво искаме да създадем на негово място. Светът според Нютон, науката за 3D, беше предсказуем и разбираем. Можехме да си представим неговите закони и да сме уверени как ще се развият нещата -дали ще тръгнат по този или по онзи път и колко време ще продължи всичко. Както изглежда, по време на Нютоновия период отделният човек можеше да овладее реалността без особени усилия. При КМ светлината може да е или частици, или вълни (които не можете да видите), и отделният човек може само да предполага на основата на вероятностите какво ще направи светлината. Вероятностите представляват тенденции нещата да се случат, което е лесно за разбиране, защото животът представлява тъкмо това. 4D, колективният ум, е една голяма сфера на вероятностите.
Въздействието на революцията в КМ е грандиозно,
защото КМ се е използвала за изготвянето на най-успеш
ните цифрови прогнози в историята на науката. Светът 
според Нютон, ни кара да мислим за природата като за
машина, докато в действителност природата функционира
на основата на вероятностите. В даден ден може да се случи
това или онова и ние можем да се уверим в това, наблюда
вайки хода на събитията. КМ обяснява голяма част от
загадките в природата и в самите нас. Това е едно неверо
ятно интересно изследователско поле, което отваря ума ни
за реалности, издигащи се над механичния свят на Нютон.
 Нуждаем се от кратко опресняване на нашите познания за съвременната физика, за да сме сигурни, че знаем за какво 
говорим тук.
КМ се основава на четири ключови сили във Вселената, както са дефинирани от физиката: електромагнетизъм, силната и слабата ядрена сила и гравитацията. ЕМ сила свързва електроните и ядрата. Силната ядрена сила свързва кварките, които изграждат протоните и неутроните. Слабата ядрена сила кара ядрото да се разпада. И накрая, гравитацията, която е най-слабата сила, въпреки че нейното действие се запазва на най-големи разстояния в сравнение с останалите три сили. Квантите (или частиците) на електромагнитната сила са фотоните, частици светлина, които са с безкраен обхват и нямат маса. Светлината като честотни вълни функционира в целия ЕМ спектър на радиовълни-те, микровълните, инфрачервената светлина, светлината, ултравиолетовата светлина, рентгеновите лъчи и гама лъчите
Глуоните - квантите на силната ядрена сила - държат кварките "слепени" едни за други вътре в протоните и неутроните. Лептоните и хадроните са квантите на слабата ядрена сила, които са причина за радиоактивното разпадане и ядрените реакции в звездите, като например суперно-вите. Смята се, че квантите на гравитацията са гравитоните, които все още не са открити, и гравитацията е имала слабо влияние върху експерименталните потвърждения (Еталонната теория, Gauge theory), които се опитват да обединят всички сили с изключение на гравитацията. Еталонната теория се основава върху еталонната симетрия {Gauge symmetry), математически модели, които определят ефекта от последователните трансформации на обектите във времето и пространството. По отношение на елементарните частици, всички имат свои античастици със същата маса, но противоположни по някакъв друг начин, като например противоположен електрически заряд. Когато една частица се срещне със своята античастица, те се унищожават взаимно и създават голямо количество енергия. Електроните, неутроните и кварките образуват нормалнатагматерия във Вселената, затова ще се съсредоточа върху тях. Останалите две групи, мюоните и тау, са изключително нестабилни или съществуват много кратко време.
Електроните са основата на електрическия ток. Неутроните са много интересни, защото могат да пътуват през друга материя, могат да преминат през цялата Земя дори, което означава, че вероятно носят информация от ID и 2D. Кварките също са много интересни, защото притежават електрически заряд и могат да са с три различни цвята, това са основните цветове - червено, синьо и жълто. Кварките не притежават нито структура, нито пространствено измерение. Все още не са наблюдавани в ускорителите на елементарните частици, но има многобройни данни за тяхното съществуване. Някои хора могат да виждат аурите като цветни обвивки в три цвята и те вероятно съзират "дяволиите" на кварките.
Когато мисля за тези елементарни частици, в тялото ми се отваря голямо пространство, защото това 4D суб-квантово поле не е толкова плътно като електромагнитното поле на 3D. Съзерцаването на този танцуващ свят ми дава възможност да отворя моето сърце, защото субквантовото поле е много творческо и хаотично. В действителност различните аспекти на КМ изглеждат петизмерни. Разбира се, всяко измерение се трансформира в следващото и всяко от тях притежава по-нисши и по-висши качества. Със сигурност КМ описва много красиво по какъв начин дуалността на 4D се разширява до противоположностите на нашето съзнание в 3D. Относно обединяването на 5D, разположено над дуалността на 4D, нашата реалност плува във вълните на 5D, измерението на абсолютното обединяване и синх-ронност, където всички частици са свързани.
През 1964 г. например, Дж. С. Бел доказа, че две частици, които са били разделени, общуват с телепатия. Те са свързани по един непосредствен и съкровен начин, показвайки, че Вселената притежава съзнание. Теорията на Дейвид Бом за подразбиращия се порядък или за неразрушимата цялост (1970) показва, че динамичните връзки на частиците зависят от цялата система. С други думи, невъзможно е да се анализира светът чрез разделяне на неговите части. Учените могат да имитират частиците в природата, но това не обяснява нашия свят и Космоса. В действителност втвърдяването на реалността се осъществява единствено в нашия ум. Новата физика сочи, че ние живеем в един холистичен и телепатичен свят, а не сме в някаква Нютоно-ва машина. От тази гледна точка е възможно да си представим как би могла да работи Вселената. Изучавайки експериментите с КМ, хората, които не са учени, могат да разберат Вселената и как самите те се движат в потока. Едно фантастично и ясно обяснение на тази динамика може да се види в класическата книга на Ицхак Бентов "Преследване на дивото махало".
Това беше едно съвсем кратко резюме за фундаменталните елементарни частици и сили във Вселената. Новата физика доведе до невероятни технологични постижения -дешифрирането на свойствата на светлината например, (особено лазерите) и откриването на микроскопичния свят на елементарните частици и вълни. Бифуркацията* на елементарните частици и съществуването на античастици отразява тенденцията на човека да живее в свят на дуализъм, а не на противоположности, което е причината хората да са предразположени към насилие. Хората унищожават онези хора, които отразяват най-точно собственото им поведение, точно както елементарните частици и античастиците се унищожават взаимно, когато се срещнат.
С КМ като основа на съвременната технология, материалистическата наука в общи линии се сведе до изобретя-ването на формули, които водят до създаването на дестру-ктивни технологии, като атомната бомба например. Това е една опасна ситуация. Сега, когато учените създадоха бомбата, отвратителната материализация на архетипа на Яхве, всеки от нас трябва да разбере тези основни сили. Въпросът е дали учените носят отговорност за резултатите от техните теории и експерименти? Често тези изобретатели действат сякаш са богове, които могат да използват природата както си пожелаят. КМ не е физика на висшите измерения, нито е космология, защото за да имаме автентична космология, трябва да наблюдаваме природата на Вселената във висшите измерения. Никога няма да открием Вселената в ускорителите на елементарните частици. Нашият мозък може да възприеме и интегрира много повече в сравнение с компютрите и ускорителите. Мисълта ни може да пътува по-бързо и лесно без мобилни телефони.
Нютоновата физика описва начина, по който нещата се подчиняват на законите на гравитацията, движението, и ги представя по начин, който можем да разберем. КМ не го прави. Причината е, че Нютоновите закони са действителните закони на реалността от ID до 3D, в която живеем. КМ е законът на 4D. А космологията се занимава с реалността от 5D до 9D. Разкриването на субатомния свят от новата физика ни показва, че нашият ЕМ мозък преобразува честотни вълни. Колективният 4D ум представлява огромен екран за честотни вълни, които ние улавяме и четем в главата си, стига да се научим накъде да въртим скалата и как да нагласим силата на звука. Ние, хората, сме като радиоприемници.
Провеждането на измерванията в КМ може да стане само чрез разпределение на вероятността и точно това е начинът, по който функционира колективът. В действителност колкото повече разбирате вероятността, толкова по-ясно може да мислите и да използвате намерението, за да насочвате своите действия. Можете да хванете хубави вместо лоши станции. Това е нещо важно, защото, както отбелязаха плеядианците по-рано, съществата от 4D (както и съществата от останалите висши измерения) искат да участват в действията на нашето тяло, за да изпитат честотните вълни.
За нас е по-лесно да разберем Нютоновите закони, защото наблюдаваме тяхното действие в 3D и можем да си ги представим в ума. Все пак преди четиристотин години Нютон вкарва нашето съзнание в една механична кутия. Днес, когато започваме да разбираме по-пълно КМ, нашето съзнание се разширява също като Вселената. Време е всеки от нас да се запознае с КМ, за да си върне обратно силата, отнета му от Елита, и да сложи край на злоупотребата с ядрените сили. Една част от нашето разкъсано съзнание е уловено в капана на механичното мислене, докато другата реагира на една нова перспектива, която се разкрива широко пред нас едва отпреди сто години. Без преоткриването на по-голямото цяло в новата физика и в теориите на висшата математика, ние щяхме просто да си седим в кутията с тиктакащия часовник. Нека се заемем отново с директното изучаване на 4D с помощта на нашия опит, за да разберем как функционира то.

Барбара и Джери Клоу

неделя, 19 февруари 2012 г.

БАЛДАХИНЪТ ОТ СВЕТЛИНА НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ


Четвъртото измерение прилича на тъмен балдахин, опънат над хората, градовете, културите и страните. Това е астрална енергия, която наподобява лепкави жабешки яйца. Лечителите могат често да я забележат около своите пациенти, а днес Америка изглежда така, сякаш се носи в замърсено езеро. Тези балдахини са облъчвани непрекъснато от вълни енергия и светлина от по-висшите пет измерения.
  Когато енергията от по-висшите измерения се насочи върху извития балдахин на 4D, той действа като леща, която разлага мисълта в съзнанието на човека на две възможности - положително или отрицателно, добро или лошо, черно или бяло, правилно или грешно и т.н. Когато хората изразяват само единия или другия аспект на проблема, умът им се разделя, като ги прави безсъзнателни. Налице е една разделяща динамика на 4D, която позволява образуването на електромагнитни(ЕМ) полета в 3D, където пристига магнетизмът на 2D в извитата земна кора и реагира на електричеството на 4D в атмосферата. Без тази динамика нещата нямаше да изкристализират във вибриращите ЕМ полета на 3D и тази ЕМ динамика въздейства върху нашето съзнание, тъй като повечето хора могат да усетят астралната сила.
   Нашето материализиране е резултат от чиста енергия. Когато се научим да пускаме архетипните сили да текат през нас, тялото ни се справя с лекота с мащабните поляризирани състояния и нашите ЕМ полета, както и нашият ум, се разширяват. Това е законът за разширяването и свиването. Всеки от нас може да прави разлика между астралното влияние и вдъхновението, идващо от висшите измерения, и точно заради това можем да виждаме и двете страни на проблема, което ни позволява да възприемаме пълния обхват от информация. Астралните влияния не са нищо друго, освен желанието на другите хора да нахлуят в ума ни, което не може да се случи на тези, които са разбрали играта.
Проблемите, които се появяват в ума ни, са колективни. Може да сме наясно, а може и да не сме, че милиони други хора са занимавани от същите мисли. В днешно време например, милиони хора се занимават с противоположността, която аз наричам "юдео-християнството срещу исляма". Някои разделят този архетип на добро или зло, безопасно или опасно, докато други се стремят да разберат и двете страни, за да са наясно с проблема. Тенденцията е с разгръщането на драмата все повече хора да получават яснота. Все пак понякога силите на противоположностите са толкова мощни, че се развива колективна лудост, водовъртеж. Това се случва с противопоставянето на юдео-християнството на исляма, особено сега, когато се намираме в края на епохата на Рибите и на календара на майте. Краят на дългите цикли винаги изважда наяве проблемните пластове на времето, с които всеки от нас може да се справи, когато се намира в състояние на поляризация (не на противоположност).

Глобалният елит използва мощните сили на 4D, такива като Яхве, за да постигне своя дневен ред - Новия световен ред. През последните две хиляди години в епохата на Рибите католиците и Ватиканът материализираха тези сили, изграждайки една 4D колективна вяра в единния бог, Яхве. Сега Елитът работи за овладяване на 3D през следващите две хиляди години от епохата на Водолея. Не е трудно да позволим на мощните сили на 4D да текат през нас и да не разрешим да бъдем разделяни на две по време на смяната на епохите, като в същото време се отваряме и за вдъхновението от висшите измерения.

Ако ние, хората, блокираме архетипния поток, 3D се разделя на многобройни противоположности, като че ли някой дракон е накъсал на тесни ивици балдахина от светлина. Нашите ЕМ полета се свиват и ние губим способността си да се доверяваме на Божественото. Когато сме мързеливи, глупави и отровени, се превръщаме в обслужващи Елита. Ако се откажем от своята сила, може да настъпи великото разкъсване на реалността - третото измерение се превръща във водовъртеж или вихрушка, каквото е било геологичното бедствие преди 11 500 години. В такива времена се създава религиозна вихрушка, подобно на торнадо, изградено от пламтящи ангели.
   Междувременно в тайните пещери на световните религии са скрити основните елементи на свещените култури, които са ги създали в началото. Когато хората достигат за първи път до тези свещени култури, висшите измерения се изливат през балдахина от светлина и Божественото озарява Земята. Когато Божията програма започва да се осъществява върху Земята, Елитът започва да подлъгва хората да се избиват едни други. Докато хората са разделени на воюващи страни и противоположни лагери, Новият световен ред ще продължава да поддържа глобалния конфликт между световните религии. Нека тези читатели, които са от едната или от другата страна, да си спомнят, че Елитът не се интересува от това кой умира, стига самият той да победи.

Барбара и Джери Клоу

четвъртък, 9 февруари 2012 г.

Мистичният опит

Великото Незнание, което сияе, се улавя от Мистичния опит. 
В този опит тъмнината свети, а Мракът блести. 
В знанието тъмнината е мрачна. 
Ето защо човекът трябва да преследва Безмълвието дълбоко навътре, докато стигне до скрития, сияещ Център. 
Истинските цели на живота се преследват навътре.
Който не е богат вътрешно, той става греховен. 
Греховният е повърхностен, а е роден, за да стане бог и велика радост за съществата.


Истината е единственото Послание


На онзи, на когото е дадено да преживее Истината, му е даден и достъп до Бездната. 
Той няма светлина в себе си, а тъмнината е изоставил. 
Тъмнината и светлината са граници за Истината, но чрез Истината човек се освобождава от границите. 
Да живееш, е лесно; да търсиш, е лесно; да обичаш, е лесно. 
Но да си истинен, е освобождение от границите. 
Истината е единственото Послание, защото когато станеш истинен, обезсмислят се границите, обезсмислят се световете.
Явяват се Безкрайността и Скритостта.Сиянието е другото име на Свободата

То работи за вселената. 
Вселената работи за него, за да го достигне. 
Сиянието е Мистично Слово на Бездната. 
То е Мистично Безмълвие, защото говорът е ограничение. 
Сиянието и досега е скрито. 
Светлината го търси, но тя има да извърви дълъг път на отказване от себе си, докато стигне до тази Мистична Есенция. 
Светлината е предел.
Сиянието e чиста Свобода.
 
Единадесетият Старец

Елиазар Хараш